Persoonlijke
verhalen

Robert Jan x Ibrahim

Ibrahim Mouhsen en Robert Jan van Leeuwen (eigenaar en oprichter van 0to9 Values Driven Creativity). Twee Rotterdammers. Ibrahim kwam zo’n 7 jaar geleden naar Nederland.

Lees het verhaal

Privacyverklaring

Als Douwer of hulpvragende jongere deel je allerlei persoonsgegevens met ons, misschien wel meer dan je denkt. Bijvoorbeeld wanneer je jezelf aanmeldt als Douwer, zodra je jouw hulpvraag formuleert of wanneer je berichten verstuurt. Maar geen zorgen: we verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig. Daar kun je op vertrouwen.

 

 

In deze privacyverklaring kun je lezen over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarom we dat doen, hoe we er mee omgaan en hoe we ze beveiligen. We vertellen je hierin ook wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Onder het begrip ‘verwerken’ valt alles wat we met jouw persoonsgegevens mogen doen zoals bewaren, opslaan, raadplegen en wissen uit onze bestanden.

 

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over het verwerken van je persoonsgegevens door Rotterdamse Douwers, neem dan contact met ons op:

 

Rotterdamse Douwers

privacy@rotterdamsedouwers.nl

Wim van Losser: 06 – 296 21 829

Aldo Baljet: 06 – 147 63 635

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Mentorproject; handelend onder de naam Rotterdamse Douwers (hierna: Stichting MP)

gevestigd aan Bierstraat 305, 3011 XA Rotterdam, is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Stichting MP beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De AVG is de wet die bepaalt hoe persoonsgegevens moeten worden beschermd.

De Stichting MP is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting MP verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens

zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Stichting MP gebruikt je voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het kan zijn dat bijzondere categorieën van persoonsgegevens van jou verwerkt worden, bijvoorbeeld

omdat die in het hulptraject aan de orde komen. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn met betrekking tot bijvoorbeeld jouw gezondheid of jouw etnische afkomst.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting MP verkrijgt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

• om jou (zowel jongere als Douwer) in het hulptraject zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ondersteunen,

• om je te kunnen bellen of e-mailen,

• voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

• Jouw persoonsgegevens worden zonder dat ze herleidbaar zijn naar jou (ze zijn dan geanonimiseerd) verwerkt in rapportages en verslagen.

 

De Stichting MP moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de

grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting MP neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen zoals met computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting MP) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting MP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens bewaren tot 2 jaar nadat je bij ons een traject hebt gevolgd of begeleid. Voor de financiële administratie benodigde persoonsgegevens houden we maximaal aan voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 Degenen die inzage hebben in jouw persoonsgegevens zijn de coördinatoren van de Stichting MP.

• De Douwer heeft inzage in de volgende persoonsgegevens van de jongere die hij/zij begeleidt:

voor en achternaam, e-mail adres en telefoonnummer.

• De jongere heeft inzage in de volgende persoonsgegevens van de Douwer die hem/haar begeleidt:

voor en achternaam, e-mail adres en telefoonnummer.

 

Stichting MP deelt jouw persoonsgegevens als hoofdregel niet met anderen dan de hiervoor genoemden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie

of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens de Stichting MP van jou verwerkt, dan kan je een schriftelijk

inzageverzoek doen. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek

doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

Je kunt in een aantal gevallen vragen om verwijdering van je gegevens (artikel 17 AVG).

Wil je de (digitale) persoonsgegevens die de Stichting MP van jou verwerkt ontvangen, dan kun je een

beroep doen op jouw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

 

Ook kan je verzoeken om beperking van het verwerken van jouw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

 

Je schriftelijke verzoeken kan je sturen aan: privacy@rotterdamsedouwers.nl

T.a.v. De vertrouwenspersoon

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Artikel 32 van de AVG verplicht de Stichting MP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. We hebben alle redelijke maatregelen genomen om het risico op ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van je persoonlijke informatie tot een minimum te beperken. Het is echter belangrijk dat je weet dat geen enkele methode van overdracht of elektronische opslag van gegevens via het internet is 100% veilig.

 

Je persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor onze eigen organisatie. Toch zullen we soms een beroep moeten doen op externe partijen voor ICT-ondersteuning en bijvoorbeeld een software leverancier. Dergelijke partijen mogen je persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met zeer duidelijk omschreven instructies.

 

Om een optimale bescherming van je persoonlijke gegevens te garanderen, hebben we de nodige

contractuele afspraken gemaakt met al deze externe partijen om ervoor te zorgen dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en dat ze deze persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden van Stichting MP (en dus niet voor hun eigen doeleinden).

 

En natuurlijk worden je persoonlijke gegevens nooit verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan

derden die ze voor hun eigen doeleinden willen gebruiken.